Vedtægter

Revideret med lovændringerne (i §7) vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen 8.10.2016.

Revideret ved generalforsamlingen 10.04.2019 i §6, 7, 9 og 10

 • 1
  Kajakklubben “Neptun”, hvis hjemsted er Kastrup Strandpark 4, Kastrup, har til formål at virke fremmende for kajaksporten. Neptun er medlem af D.K.F. under D.I.F. samt K.T.I.S.
 • 2
  Enhver kan som aktivt medlem optages i kajakklubben Neptun, hvis den pågældende efter en prøvetid findes moden nok. Ved indmeldelsen betaler aktive medlemmer et indskud. Kontingent samt indskud fastsættes på generalforsamlingen. ( Passive medlemmer betaler intet indskud) Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen beslutte kontingentfrihed for enkelte medlemmer i en periode.
 • 3
  Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse. I tilfælde af 6 måneders kontingentrestance har medlemmer ingen stemmeret., og bestyrelsen kan med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Forinden optagelse af et udelukket medlem atter kan ske, må vedkommende betale nyt indskud samt kontingentrestancen.
 • 4
  Eksklusion af et medlem kan kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis ikke 2/3 af klubbens medlemmer er fremmødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med eksklusion for øje. Her kan 2/3 af de fremmødte ekskludere medlemmet. Et ekskluderet medlem kan kun optages på en ny generalforsamling.
 • 5
  Æresmedlemmer kan på bestyrelsens og medlemmernes indstilling udnævnes på en generalforsamling såfremt ¾ af generalforsamlingen stemmer derfor. Æresmedlemmer nyder aktive medlemmers rettigheder.
 • 6 Klubbens bestyrelse forestår den daglige ledelse af klubben med hjælp fra de fem udvalg. Bestyrelsen består af formand, kasser og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer.
 • 7
  Klubben tegnes af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når der er minimum 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær indtræder et bestyrelsesmedlem i dennes sted.

Over bestyrelsens møder udfærdiges et beslutningsreferat.
Klubbens regnskabsår løber fra 1.januar til 31.december. Kassereren skal aflevere det afsluttede regnskab til klubbens revisorer senest den 15. februar, hvorefter det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Klubbens kapital skal hensættes i et pengeinstitut.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

 • 8
  Revisionen består at 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer. Revisorerne, der afgår skiftevis, vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen på lige år.
 • 9
  Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en af bestyrelsen valgt onsdag aften i oktober måned, og skal indkaldes pr. email, undtagelsesvist med post,af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel bilagt dagsorden, udskrift af klubbens reviderede regnskab og udskrift af budget. Afmelding af indkaldelse pr. email skal ske aktivt.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.
 • 10
  Dagsorden til generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af protokol
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Budget
  6. Indkomne forslag
  7. Aktivitetsplan for diverse udvalg:
 1. Idrætsudvalg
  b. Husforvalter
  c. Både og bådmateriel
  d. Medier
 2. Valg af bestyrelse

På lige år vælges

 1. Formand
  c. 2 bestyrelsesmedlemmer

På ulige år vælges
c. 2 bestyrelsesmedlemmer

 1. Valg af 1 revisor (vælges for 2 år ad gangen)
  10. Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen på lige år)
  11. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges i eller udenfor generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der har været medlem af klubben i mindst 6 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved ændringer af klubbens love kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 11
  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel, når bestyrelsen eller ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske derom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter ønske herom er fremsat.
 • 12
  Forinden rotilladelse gives, aflægges svømme- og entringsprøve for mindst 2 af instruktørerne. Klubbens medlemmer skal overholde de af D.K.F til enhver tid foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Overtrædelse af disse sikkerhedsbestemmelser, der skal være opslået i klublokalet, medfører karantæne (eksklusion). Aktive medlemmer anvises bådplads af bestyrelsen.
 • 13
  Passive medlemmer har adgang til klubbens lokaler og omliggende arealer i begrænset omfang, udover de på bestyrelsens foranledning indkaldte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, fester og lignende, som bestyrelsen indkalder skriftligt. Ved generalforsamlinger har passive medlemmer ingen stemmeret.
 • 14
  Det er klubbens pligt at sørge for brand og tyveriforsikring af klubbens materiel samt indbo.
 • 15
  Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med samme mål for øje. Såfremt 3 medlemmer stemmer imod klubbens opløsning, skal klubben fortsat bestå. I tilfælde af opløsning, skal klubbens ejendele og midler tilfalde D.K.F. Denne paragraf kan ikke omstødes på nogen generalforsamling.