Generalforsamling

Materiale fra Generalforsamling i Kajakklubben Neptun den 25-10-2023

Bestyrelsen afholdt generalforsamling onsdag den 25-10-2023 kl. 19.00-23.00.
Generalforsamling foregik i klubhuset, Kastrup Strandpark 4. 

Protokol fra Generalforsamling 2023

Protokol fra Generalforsamling 2022

Underskrevet regnskab 2022

Budget 2024

Referat af klubmøde februar 2024 - honorering af trænere

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Formandens beretning

4. Regnskab 2022

5. Budget 2024

6. Indkomne forslag

7. Aktivitetsplan

    a. Idræt

    b. Hus

    c. Både og bådmateriel

    d. Medier

8. Valg af bestyrelse

    På lige år vælges: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

    a. Formand - ikke på valg

    b. Bestyrelsesmedlem (Lisbeth Giessing - modtager genvalg)

    c. Bestyrelsesmedlem (Martin Christensen - modtager genvalg)

9. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen)

    Revisor: (Dorthe Bartels - er ikke på valg)

    Revisorsuppleant: (Emil Rudy Olsson - er ikke på valg)

10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges i eller uden for
generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der har været medlem
af klubben i mindst 6 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt
fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved ændringer af
klubbens love kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for
forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.