Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kajakklubben Neptun d. 12/10, kl. 19.00

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00-23.00.
Generalforsamling foregår i klubhuset, Kastrup Strandpark 4. 

Protokol fra Generalforsamling 2021

Budget 2023, sammenlignet med regnskab og budget 2021

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Formandens beretning

4. Regnskab 2021

5. Budget 2021

6. Indkomne forslag

     • Forslag fra Cecilie Moe Weinreich Forslag om konkurrence medlemskab

7. Aktivitetsplan

    a. Idræt

    b. Hus

    c. Både og bådmateriel

    d. Medier

8. Valg af bestyrelse

    På lige år vælges: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer

    a. Formand (Maja Zimmermann - modtager ikke genvalg)

    b. Bestyrelsesmedlem (Zofia Loft Nielsen - modtager ikke genvalg)

    c. Bestyrelsesmedlem (Mogens Stokholm - modtager ikke genvalg)

9. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen)

    Revisor: (Dorthe Bartels - modtager genvalg)

    Revisorsuppleant: (Emil Rudy Olsson)

10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges i eller uden for
generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der har været medlem
af klubben i mindst 6 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt
fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved ændringer af
klubbens love kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for
forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.