Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kajakklubben Neptun d. 7/10, kl. 19.00

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00-23.00.
Generalforsamling vil i år foregår på Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71. 


Som I nok alle er klar over, må vi højst forsamles 50 personer. Derfor er det vigtigt, at I tilmelder jer generalforsamlingen i god tid til formand Maja Zimmermann på mailen formand@kajakklubbenneptun.dk og framelder jer hurtigst muligt, hvis I ikke kan komme alligevel. 

Skulle der være over 50 personer, der tilmelder sig generalforsamlingen, finder vi en teknisk løsning, hvor de sidst tilmeldte kan deltage elektronisk.

Protokol fra Generalforsamling 2019

Budget og regnskab 2019-20 og budget 2021


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af protokol
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Budget
 6. Indkomne forslag
 7. Aktivitetsplan for diverse udvalg:
  a) Idrætsudvalg
  b. Husforvalter
  c. Både og bådmateriel
  d. Medier
 8. Valg af bestyrelse
  På lige år vælges: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  På ulige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor (vælges for 2 år ad gangen)
 10. Valg af revisorsuppleant (vælges for 2 år ad gangen på lige år)
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges i eller uden for
generalforsamlingen. Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der har været medlem
af klubben i mindst 6 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt
fremmøde. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved ændringer af
klubbens love kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for
forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.